Home NL

Topics

 •  Vrijheid van meningsuiting
 •  Vrijheid van geloof en ongeloof
 •  Seculiere waarden in de samenleving
 •  Scheiding van Kerk en staat
 •  Ecologie
 •  Informatie en ethiek
 •  Economie en ethiek
 •  Politiek en ethiek
 •  Wetenschap en ethiek
 •  Kunst
 •  Altruisme en verdraagzaamheid
 •  Geweld, repressie en oorlog
 • Gelijke rechten Man Vrouw
 • Gelijke rechten voor holebis
 • Waardig levenseide
 • Dieren rechten
 • Transhumanisme - droom of gevaar?
 • Meer

If you live long enough, you'll make mistakes. But if you learn from them, you'll be a better person. It's how you handle adversity, not how it affects you. The main thing is never quit, never quit, never quit.


-William J. Clinton


Artikel 1 -Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen, met een spirit van  empathie en respect. *

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, seksuele geaardheid taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

De originele tekst van de UVRM is bijna 70 jaar oud. De ziel ervan is uiteraard nog steeds buitengewoon mooi, maar we geloven dat het een uitstekende oefening zou zijn voor de komende gneraties van intelligente studenten om de artikels ervan te herbekijken en eventueel aan te passen om beter te beantwoorden aan de complexiteit van de moderne samenleving. We hebben ze daarom uitgenodigd om  ons werkplatform te ontdekken dat het mogelijk maakt  een positieve invulling te geven aan onze humanistische waarden en dat met de steun van  professoren van  verschillende Belgische universiteiten. Ons belangrijkste doel is het duidelijk verwoorden van de waarden waarvoor we staan. Met dat doel voor ogen hebben we een wikiplatform online geplaatst die we Codex Humanum hebben genoemd.  We zijn ervan overtuigd dat dit werk  de verantwoordelijken van morgen zal interesseren in hun zoektocht naar geschikte oplossingen  op de moeilijke uitdagingen die ze gaan tegenkomen in de toekomst.


(*) Empathie is de  sleutel om echt te luisteren naar elkaars noden en ernaar te handelen  en broeders behandelen elkaar niet altijd met respect. 

Codex Humanum een nieuwe visie op de

Universele verklaring Van De Rechten Van De Mens

Global Village we zijn allemaal met elkaar verbonden 

  Elke  daad heeft een onmiddellijk gevolg  op iedereen op deze planeet

1948: UVRM

2017:

UVRM 2.0?

Update binnenkort?


We hebben een droom

Het idee achter dit project is samenwerken om een nieuwe maatschappelijk gedragscode te creëren voor de komende generaties, gebaseerd op seculiere humanistische waarden zoals wederzijds respect, aanvaarding en steun maar vooral ook op echte tolerantie en zelfkritiek. We zijn ervan overtuigd dat  menselijkheid en compassie eerder bestonden dan en  los van enige religieuze invloeden en zijn dusdanig inherent aan elke mens.  We geloven in de perfectibiliteit van  de morele excellentie. We zijn ook absoluut overtuigd dat de toekomst van de mensheid enkel en alleen in handen rust van de mensen zelf en dat geen enkele diviniteit enige invloed heeft hierop. Als we een vredige en harmonieuze omgeving willen creëren voor de steeds groeiende gemeenschappen, zullen we de nodige bronnen in onszelf moeten ontdekken door  middel  van onze eigen intelligentie en creativiteit.

Daarom is ons doel  het codifiëren  van deze gedachten in een CODEX HUMANUM,   dat zal  dienen als een synthese van ethische spelregels gedefinieerd door de jeugd  met de actieve hulp en steun van  mentors.


Who's Who : Mensen die je zullen inspireren

Johan Braeckman:

Professor UGent

Gedrags Antropoloog


Opleiding

Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn proefschrift was getiteld `De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie'. Em. prof. dr. Etienne Vermeersch was zijn promotor.

Loopbaan

Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.


Publicaties

Behalve artikels in vakbladen publiceerde Johan Braeckman als auteur, co-auteur en editor ook boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie, en culturele aspecten van de wetenschappen. Uitgeverij Home Academy bracht recent twee CD-boxen uit van hem met hoorcolleges over Darwin en de evolutietheorie en over kritisch denken.

Christophe Busch:

Criminoloog

Algemeen Directeur Kazerne Dossin,
Christophe Busch


Christophe Busch (°1977) is Master (en aggregaat) in de Criminologische Wetenschappen (Universiteit Gent) en Master in de Holocaust- en Genocidestudies (Universiteit van Amsterdam).


Momenteel finaliseert hij zijn promotieonderzoek over dadergedrag bij collectief geweld aan de Universiteit van Amsterdam en volgt hij Terrorism Studies aan de University of St Andrews.


In 2001 begon hij als criminoloog te werken in de pas opgerichte forensisch psychiatrische instellingen voor de behandeling van medium risk geïnterneerde daders. Later stond hij als coördinator in voor de uitbouw van het forensisch zorgcircuit te Zelzate.

Eind 2012 maakte hij de overstap naar Kazerne Dossin waar hij in januari 2013 werd aangesteld als operationeel directeur en in juli 2016 als algemeen directeur.

Hij was oprichter en voorzitter van het Centrum voor Holocaust en Genocide Educatie vzw in 2007 en startte in 2015 met een netwerkorganisatie van experten inzake radicalisering en (gewelddadig) extremisme.


Hij is bestuurslid van VVV Mechelen, Lid van de Cultuurraad in Mechelen en bestuurslid van het Vredescentrum Antwerpen.

Voor het Vredeshuis van de Stad Gent was hij de curator van de tijdelijke tentoonstellingen: Nacht und Nebel (1996), Furor Teutonicus, het rijk der gedachteloosheid (1999), Genocide in Darfur, over het weten en het geweten (2004-2005) en Holocaust.be (2008-2011).

Criminoloog

Algemeen Directeur Kazerne Dossin, memoriaal en documentatie centrum over de Holocaust en de Mensen Rechten

Copyright © All Rights Reserved Codex Humanum 2016.